organs-and-membership

Управни одбор

Управни одбор је извршни орган Центра, који се стара о спровођењу циљева Центра утврђених Статутом и одлукама Скупштине. Управни одбор има пет чланова, које бира и опозива Скупштина. Управни одбор из редова својих чланова бира председника, заменика председника и генералног секретара. Председник Управног одбора представља и заступа Центар у правном промету и има права и дужности финансијског налогодавца. Заменик председника овлашћен је да, у одсуству председника Управног одбора, заступа Центар, са свим правима и дужностима председника. Генерални секретар је организациона веза између органа Центра и чланова. Он организује активности Центра, припрема радне и годишње извештаје, председава Скупштином. Мандат чланова Управног одбора је четири године и могу се поново бирати на исту функцију.

Управни одбор:

  • руководи радом Центра између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради остваривања циљева Удружења;
  • организује редовно обављање делатности Центра;
  • поверава посебне послове појединим члановима;
  • доноси финансијске одлуке;
  • одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом иницијативом или на предлог најмање пет чланова Центра и припрема предлог измена и допуна, који подноси Скупштини на усвајање.

Управни одбор пуноважно одлучује ако су присутна најмање три члана, а одлуке се доносе већином гласова присутних чланова.

Чланови
Контактирајте нас