organs-and-membership

Скупштина

Скупштину Центра чине сви његови чланови. Скупштина се редовно састаје једном годишње. Ванредна седница Скупштине може се заказати на образложени предлог Управног одбора, као и на писмену иницијативу најмање једне трећине чланства.

Скупштина:

  • усваја план и програм рада, који предлаже Програмски савет Центра;
  • усваја Статут, измене и допуне Статута, као и друга општа акта Центра;
  • разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Управног одбора;
  • разматра и усваја годишњи финансијски план и извештај;
  • бира и разрешава чланове Управног одбора;
  • одлучује о ступању у савезе и удруживању у друге асоцијације у земљи и иностранству;
  • одлучује о свим променама статуса и престанку рада Центра.

Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланства. Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова. За одлуку о изменама и допунама Статута, опозиву чланова Управног одбора и престанку рада Центра неопходна је већина од укупног броја чланова.

Чланови
Контактирајте нас